Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a www.linaristudio.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) közzétett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozik. A „küldés” gombra kattintással a kitöltött űrlap a weboldal üzemeltetőjének elektronikus úton megküldésre kerül. A weboldal üzemeltetője az Adatkezelő.

Az adatkezelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozik.

Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

Név: Linari Interior Studio
E-mail: contact@linaristudio.hu
Telefonszám: +36 20 502 84 29
Székhely (postacím): 1123 Budapest, Alkotás utca 39/d. Képviselője: Béla Eszter ev.
a továbbiakban: Adatkezelő

Az adatkezeléssel érintett

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével a weboldalon keresztül az Adatkezelőnek üzenetet küldő természetes személy (a továbbiakban: érintett).

A kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma és üzenetének tartalma. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az érintett tartozik felelősséggel.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolatfelvétel és kommunikáció lehetőségének biztosítása, az érintett üzenetének megválaszolása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja). Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor, indokolás és hátrányos következmények nélkül visszavonni az Adatkezelő postacímére vagy e-mail címére megküldött nyilatkozatával.

A személyes adatok forrása

Az Adatkezelő a személyes adatokat az az érintettől gyűjti.

Az adatkezelés tervezett időtartama

Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb azonban 1 évig őrzi, kivéve, ha jogszabály az adatok további tárolását írja elő az Adatkezelő számára vagy ha az érintettel további kapcsolat jön létre, amely az érintett személyes adatainak a kezelésével jár együtt. Ez esetben az Adatkezelő a további adatkezelésről tájékoztatást nyújt az érintett számára.

Érintetti jogok

Az érintettet a személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi jogosultságok illetik meg:

A. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az érintett jogosult továbbá arra, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát kérésére az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat jogosult felszámítani.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, amelynek érdekében a tájékoztatás és a személyes adatok másolatának kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

B. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő – a helyesbítési kérelemmel érintett adat pontatlanságának hitelt érdemlő igazolása mellett – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

C. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

D. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Figyelemmel a jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések jogalapjára (az érintett hozzájárulása), a tiltakozáshoz való jog nem illeti meg az érintettet.

E. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte; az adatokat jogellenesen kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy a törlési kérelmet nem kell teljesítenie, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez; az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból, amennyiben az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

F. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek és panaszok bejelentése

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét vagy panaszát az Adatkezelő postai vagy elektronikus elérhetőségein keresztül tudja megküldeni az Adatkezelő számára. Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül megvizsgálja és tájékoztatja az érintetett az ügyében hozott döntéséről, valamint a Társaság által megtett vagy megtenni tervezett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmek számát és azok összetettségét, e határidő további 1 (egy) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem indokainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Adatkezelő az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást az Adatkezelő szintén elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a kérelem megalapozatlan, az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a kérelme elutasításáról, annak okáról, valamint az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, úgy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy az eljárást az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél vagy az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél indítja meg. Az illetékes törvényszékekre vonatkozó adatokat megtalálhatja a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

COPYRIGHT© 2021. MINDEN JOG FENNTARTVA